सदाचार – उन्मती

जच्या कलियुगात सदाचार शिकविणे म्हणजे चारा डेपोतील कचरा नीट करण्यासारखे आहे. कितीही साफ करा, पुन्हापुन्हा कचरा येतोच आहे. सदाचार शिकविल्याने येत नाही. त्यासाठी संस्काराचीच आवश्यकता आहे. घरातील संस्कार सदाचाराच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो. तन्हा है चराग दूर परवाने हैं अपने थे जो कल, आज वो बेगाने हैं नैरगि-ए-दुनिया को न पुछो क्या हुआ किस्से […]

पुढे वाचा ...